Działdowo, 20.05.2023

Nr postępowania 1/2023

 

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia:

„Działdowo, kościół pw. Podwyższenia Krzyża św. (XIV w.): wymiana pokrycia dachowego z odtworzeniem komina”, dofinansowanego z programu MKiDN „Ochrona dziedzictwa kulturowego”.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie,

pl. Biedrawy 3, 13-200 Działdowo.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie udzielane przy zastosowaniu zasad uczciwej konkurencji oraz zapisów Załącznika do Ogłoszenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie naborów do Programu rządowego Ochrona zabytków na rok 2023 określającego podmioty, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Informacja, że zamówienie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu „Ochrona zabytków” w roku 2023.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Zakres projektu obejmuje następujące elementy:
 • Miejscowa naprawa konstrukcji więźby dachowej nad korpusem kościoła.
 • Wymiana łat i wykonanie wstępnego krycia z folii paroprzepuszczalnej.
 • Wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej tzw. Klasztornej o profilu zgodnym z pierwotną dachówką jaką zastosowano na kościele w trakcie jego odbudowy w latach 30. XX wieku (oryginalne dachówki na wzór dostępne w kościele). Pokrycie dachówką również lukarn powiekowych.
 • Odtworzenie murowanego komina wraz z ozdobną ankrą.
 • Odtworzenie okien w lukarnach.
 • Wymiana obróbek blacharskich.
 • Odtworzenie instalacji odgromowej.

Szczegółowy zakres robót wraz z przedmiarem i dokumentacją projektową dostępny w biurze Parafii.

 1. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w drodze niniejszego ogłoszenia. Harmonogram będzie musiał zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.
 2. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Działdowo pl. Biedrawy 4, działka ewidencyjna nr 1132/7 obręb ewidencyjny Działdowo.
 3. Dopuszczenie równoważności:
 • W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
 • Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach i będą odpowiadały wymogom konserwatorskim (niedopuszczalne jest zastosowanie dachówki innej niż klasztorna).
 • Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia
  i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
 • Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

15 listopada 2023

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
 1. W postępowaniu, samodzielnie lub jako członkowie konsorcjum, nie mogą brać udziału Oferenci-Wykonawcy powiązani z zamawiającym osobno lub kapitałowo. (Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedur wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku z małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)
 2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu.
 • posiadanie wiedzy i doświadczenia - przez co należy rozumieć: - warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Przez przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie robót ogólnie remontowo-budowlanych lub innych wykonanych na obiekcie zabytkowym lub sakralnym.
 • dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wykonawca dysponuje osobami/pracownikami do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami w branży, która występuje przy realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy w realizacji podobnych zadań oraz posiadającym zaświadczenie od wojewódzkiego konserwatora zabytków o posiadaniu kwalifikacji na prowadzeniu prac przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
 • sytuacja ekonomiczna i finansowa – oświadcza, iż znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, z tym zastrzeżeniem, iż oświadczenie o braku powiązań składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Ponadto tacy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i podpisaniu umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, pod rygorem odmowy podpisania umowy są zobowiązani dostarczyć zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie.

 

 1. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

 1. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę zawierającą proponowaną cenę za realizację zadania, okres gwarancji oraz przewidywany termin wykonania robót (nie dłuższy niż do 15 listopada 2023) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Parafii, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 29 maja 2023r.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:

 

„Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża św. (XIV w.): wymiana pokrycia dachowego z odtworzeniem komina:

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie, pl. Biedrawy 3, 13-200 Działdowo

Nie otwierać przed dniem 29 maja 2023

Podziękowania  za udostępnienie materiałów i  pomoc podczas tworzenia strony: 

Pani fotograf Ewelinie  Olszewskiej - Zakład Fotograficzny  - Działdowo ul. Kościuszki 20 ,

Państwu Barbarze i Józefowi Krępeć Foto-Video-Handel. Krępeć  ul. Kilińskiego 25, Golub-Dobrzyń

Panu Karolowi  Wromblowi - UM w Działdowie